De verborgen bron by Haasse Hella S


De verborgen bron by Haasse Hella S

Author:Haasse, Hella S [Haasse, Hella S]
Language: eng
Format: epub
Published: 2011-01-09T18:42:48+00:00


Nu ligt zij daar, achter mij, te lezen op haar bed. Voor haar zijn de dagen van haar zwangerschap beslissend. Het schijnt alsof zij met iedere ademhaling zelfvertrouwen, een nieuwe zekerheid drinkt. Betekent de komst van het kind ook de geboorte van haar eigen innerlijke zelfstandigheid? Heeft zij zich van Elin bevrijd?

Misschien vindt zij haar evenwicht. En ik? Hoe zullen mijn onrust, mijn twijfel aan mijzelf, mijn verterend verlangen naar het onbekende ooit bedaren? Want ik ben een van diegenen die altijd ondergronds het murmelen menen te horen van een verborgen bronLoading...
Download
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.