Halloween II (H2) BLuRayRip
Halloween El Origen BLuRayRip

Duin 2 Messias by Herbert Frank


Duin 2 Messias by Herbert Frank

Author:Herbert, Frank [Herbert, Frank]
Language: eng
Format: epub
Tags: Science Fiction
Publisher: Meulenhoff
Published: 2009-12-26T23:00:00+00:00


'We zullen niet spreken over de dingen die je Genootschap verbiedt,' zei Paul. 'Ik ben niet van plan te luisteren naar leuterpraat over zonden, gruwelen of de geloofsrestanten overgebleven van Jihads uit het verleden. Je kan mijn zaad krijgen voor je plannen, maar geen kind van Irulan zal op mijn troon zitten.' 'Jouw troon,' bauwde ze na. 'Mijn troon.' 'Wie zal dan de Keizerlijke erfgenaam baren?' 'Chani.' 'Zij is onvruchtbaar' 'Zij is zwanger.' Ze verraadde hoezeer dit nieuws haar schokte doordat ze plotseling haar adem inhield. 'Je liegt!' snauwde ze. Paul hief bezwerend zijn hand toen Stilgar naar voren schoot. 'We weten sinds twee dagen dat ze mijn kind draagt.' 'Maar Irulan...' 'Alleen op kunstmatige wijze. Dat is mijn aanbod.' De Eerwaarde Moeder sloot haar ogen om zijn gezicht niet meer te hoeven zien. Verdomme! Om op zo'n manier de genetische dobbelstenen te schudden! Walging borrelde omhoog in haar borst. De leer van de Bene Gesserit, de lessen van de Butlerse Jihad - alles verbood een dergelijke daad. Men kon het hoogste menselijke streven niet zo verlagen. Geen enkele machine kon functioneren op de manier van het menselijk brein. Geen enkel woord of daad mocht inhouden dat mensen gefokt konden worden op het niveau van dieren.

'Je beslissing,' zei Paul. Ze schudde haar hoofd. De genen, de kostbare Atreidesgenen - alleen die waren belangrijk! Noodzaak ging dieper dan verbod. Voor het Genootschap was de paring een reëler vermenging dan die van sperma en ovum. Het doel daarvan was de ziel te vangen. Nu begreep de Eerwaarde Moeder de verborgen diepte van Pauls aanbod. Hij wilde de Bene Gesserit deelgenoot maken van een daad die hen de woede van het volk op de hals zou halen... als hij ooit aan het licht kwam. Zij konden een dergelijk vaderschap niet erkennen als de Keizer het ontkende. Deze munt zou de Atreides-genen voor het Genootschap kunnen redden, maar zou nooit een troon kunnen kopen. Ze liet haar blik door de kamer dwalen en bekeek elk gezicht: Stilgar passief en afwachtend; de ghola vastgevroren op een plek in zijn innerlijk; Alia die naar de ghola keek... en Paul - woede onder een dun laagje vernis. 'Dit is je enige aanbod?' vroeg ze. 'Mijn enige aanbod.' Ze keek naar de ghola, aangetrokken door een korte spierbeweging in zijn wangen. Emotie? 'Jij, ghola,' zei ze.

'Mag zo'n aanbod gedaan worden? En als het is gedaan, mag het dan worden aangenomen? Fungeer voor ons als mentat.' De metalen ogen keken naar Paul. 'Antwoord wat je wilt,' zei Paul. De ghola richtte zijn glanzende blik weer naar de Eerwaarde Moeder en schokte haar opnieuw door te lachen. 'Een aanbod is net zo goed als het werkelijke ding dat je ervoor koopt,' zei hij. 'De ruil die hier wordt aangeboden is leven-voor-leven, een hoge orde van handel.' Alia streek een lok koperkleurig haar van haar voorhoofd en zei: 'En wat gaat er verder nog schuil achter deze ruil'?' De Eerwaarde Moeder weigerde Alia aan te kijken, maar de woorden brandden in haar brein.Loading...
Download
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.