Duin 5 Ketters van Duin by Herbert Frank


Duin 5 Ketters van Duin by Herbert Frank

Author:Herbert, Frank [Herbert, Frank]
Language: eng
Format: epub
Tags: Science Fiction, Science fiction; American
ISBN: 9029018577
Publisher: Meulenhof
Published: 1984-04-11T22:00:00+00:00


Tegs instructeurs hadden gezegd: 'Hij zal door zijn ghola-tijd opgelegde filters over zijn voor-ghola herinneringen heen hebben. Sommige van de oorspronkelijke herinneringen zullen in een golf terugkomen. Andere herinneringen zullen trager terugkeren. Maar aansluiting zal pas plaatsvinden als hij zich het oorspronkelijke moment van zijn dood herinnert' Vervolgens had Bellonda Teg de bekende bijzonderheden over dat fatale ogenblik verteld.

'Sardaukar,' fluisterde Duncan. Hij keek om zich heen naar de Harkonnen symbolen die zich overal in de non-bol bevonden. 'De keurtroepen van de Keizer in Harkonnen uniformen!' Een roofzuchtige grijns trok om zijn mond. 'Wat zullen ze daar de pest over in gehad hebben!'

Teg bleef zwijgend opletten.

'Ze doodden mij,' zei Duncan. Het was een volkomen kalme opmerking die des te killer overkwam doordat hij zo stellig werd geuit. Een heftige schok trok door zijn lijf en daarna bedaarde het beven. 'Minstens een stuk of tien in dat kleine kamertje.' Hij keek Teg aan. 'Een van hen raakte me vol op mijn kop, als met een slagershakmes.' Hij aarzelde en maakte heftige slikbewegingen. Hij bleef Teg aankijken. 'Gaf ik Paul genoeg tijd om te ontkomen?'Loading...
Download
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.