Zelfportret Als Legkaart by Haasse Hella S


Zelfportret Als Legkaart by Haasse Hella S

Author:Haasse, Hella S [Haasse, Hella S]
Language: eng
Format: epub
Published: 2010-02-11T21:00:00+00:00


Zeven

DE zonnige zomermiddagen met die bedrieglijke glans van vrijheid en welbehagen, wanneer de bakstenen achtergevels van het huizenblok rozerood glanzen in het heldere licht, de bloemen en heesters in de segmenten grond die wij stadsbewoners tuinen noemen, met getintel van loof en kleurige kelken bewegen in de zoele wind, uit de open ramen geur van verse koffie, radio-muziek komt aanwaaien, on de balkons de zonaanbidders voor-en achteroverogestrekt in de roerloze houding die religieuze trance suggereert, met alle poriën van hun huid de gloed opzuigen, witte wolkenveren luchtig gepenseeld schijnen op de transparante mooiweershemel. Mijn kinderen dansen naakt op en neer in twee teilen met water, de droppels spatten fonkelend over het gras en de rozen. De teilen zijn beurtelings zwembassins, zeeën, en schepen die naar Afrika varen. De beweeglijke lichaampjes - cherubijn-mollig het kleintje, tot de lenige slankheid van het schoolkind uitgroeiend de oudste - glanzen honingbruin. Nooit meer kan ik deze dag, deze warmte, dit licht nog eens zo ondergaan als zij: de gloed van groen en rood, de ruimte rondom tot berstens toe gevuld met dingen en kleuren en geluiden, die aanstormende zee van fenomenen, heel dat onbekende, eindeloze, dat al druppelsgewijs begint door te dringen, binnen te vloeien in de duikerklok van hun argeloosheid.Loading...
Download
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.