Mapa del Sitio
Marvels Agents of S.H.I.E..

Duin 3 Kinderen van Duin by Herbert Frank


Duin 3 Kinderen van Duin by Herbert Frank

Author:Herbert, Frank [Herbert, Frank]
Language: eng
Format: epub
Tags: Science Fiction
Publisher: Meulenhof
Published: 1976-01-30T23:00:00+00:00


Farad'n lette niet op haar. 'Wat voor reden zou u opgeven?' 'Dat ik de gevolmachtigde van de Zusters ben die hierheen gestuurd is om jouw opvoeding ter hand te nemen.' 'Maar de Zusters beschuldigenaEU"'

'Daarvoor is ook een beslissing van jou nodig,' zei Jessica.

'Vertrouw haar niet!' zei Wensicia.

Buitengewoon beleefd keek Farad'n haar aan en hij zei: 'Als je me nog een keer in de rede valt, laat ik je door Tyek verwijderen. Hij heeft je horen toestemmen in de formele installatie. Daardoor is hij nu aan mij gebonden.'

'Ze is een heks, zeg ik je!' Wensicia keek naar de doofstomme tegen de zijwand.

Farad'n aarzelde. Toen zei hij: 'Tyek, wat denk jij ervan? Ben ik behekst?'

'Volgens mij niet. ZijaEU"'

'Jullie zijn alle twee behekst!'

'Moeder!' Zijn stem klonk vlak en beslist.

Wensicia balde haar vuisten, probeerde iets te zeggen, draaide zich om en vluchtte de kamer uit.

Zich opnieuw tot Jessica richtend vroeg Farad'n: 'Zou de Bene Gesserit daarmee instemmen?'

'Zeker wel.'

Farad'n overwoog alles wat hieraan vast zat en lachte gespannen. 'Wat denken de Zusters bij dit alles te bereiken?' 'Jouw huwelijk met mijn kleindochter.'

Idaho wierp Jessica een onderzoekende blik toe, wilde kennelijk iets gaan zeggen, maar bleef zwijgen.

Jessica zei: 'Wilde je iets zeggen, Duncan?'

'Ik wilde zeggen dat de Bene Gesserit willen wat ze altijd gewild hebben: een heelal dat hen met rust laat.'

'Een voor de hand liggende veronderstelling,' zei Farad'n, 'maar ik begrijp eigenlijk niet waarom je ons hiermee onderbreekt.'

Idaho's wenkbrauwen schoten omhoog ter vervanging van het schouderophalen dat het shigadraad verhinderde. Hij lachte op een verwarrende manier.

Farad'n zag de lach, draaide zich vlug om en keek Idaho recht aan. 'Vind je me vermakelijk?'

'Ik vind deze hele toestand vermakelijk. Iemand in jouw familie heeft het Ruimtegilde gecompromitteerd door hen te gebruiken om de moordwerktuigen naar Arrakis te vervoeren, werktuigen waarvan de bedoeling niet geheim te houden was. Jij hebt de Bene Gesserit beledigd door een mannelijk persoon te doden die zij wilden gebruiken voor hun teeltproaEU"'

'Zeg jij dat ik lieg, ghola?'

'Nee. Ik geloof dat je niets van het complot afwist. Maar ik vond dat de situatie wel even scherp gesteld moest worden.'

'Vergeet niet dat hij een mentat is,' maande Jessica.

'Dacht ik ook net,' zei Farad'n. Weer keek hij Jessica aan. 'Laten we zeggen dat ik u vrij laat en dat u die bekendmaking doet. Dan blijft daar nog steeds die kwestie van de dood van uw kleinzoon. De mentat heeft gelijk.'

'Was het je moeder?' vroeg Jessica.

'Heer!' zei Tyekanik waarschuwend.

'Het zit wel goed, Tyek,' Farad'n maakte een gemoedelijk gebaar. 'En als ik zou zeggen dat het mijn moeder was?'

Alles op het spel zettend om de interne breuk tussen de Corrino's te beproeven, zei Jessica: 'Je moet haar wraken en haar verbannen.'Loading...
Download
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.