Een Jaar aan Kaap Hoorn De Aarde en haar Volken 1886 by Hyades Paul


Een Jaar aan Kaap Hoorn De Aarde en haar Volken 1886 by Hyades Paul

Author:Hyades, Paul [Hyades, Paul]
Language: eng
Format: epub
Tags: Cape (Chile) -- Description and travel, Horn
Published: 2005-02-14T05:00:00+00:00


VI

Ik acht het oogenblik gekomen om mijn lezers meer nauwkeurig bekend te maken met de inlanders, van wie ik tot hiertoe slechts in het voorbijgaan gesproken heb, en omtrent wie wij tot dusver niet dan onvolledige en onnauwkeurige berichten ontvingen. Wij hebben deze menschen zoo nauwkeurig mogelijk en geheel onbevooroordeeld bestudeerd, en ons best gedaan om zoo veel in ons vermogen was, ons te hoeden voor verkeerde oordeelvellingen en vergissingen, waaraan men bij de waarneming der zeden en gewoonten van een geheel wilden volksstam zoo licht blootstaat. Wat wij te zeggen hebben betreft uitsluitend de levenswijze der Vuurlanders: anthropologische en ethnografische kwesties blijven buiten bespreking. Wij zullen ons dus ook niet verdiepen in de vraag, van waar deze eilanders afkomstig zijn, en of zij inderdaad, zoo als men gezegd heeft, zijn te beschouwen als de verbasterde overblijfselen van een amerikaansch volk, dat door overmachtige vijanden verdreven en naar dezen uithoek der wereld terug gedrongen zou zijn.

Onder den naam van Vuurlanders verstaan wij thans alleen de bevolking van den archipel van Kaap Hoorn. Het is duidelijk, dat de twee andere stammen, die de landen in den omtrek van de Straat van Magelhaens bewonen, de Alakalouf op de westkust, en de Ona in het eigenlijke Vuurland, evenzeer aanspraak op den naam van Vuurlanders hebben; maar daar wij met deze stammen niet in aanraking zijn geweest, kunnen wij ook niet van hen spreken.

De Vuurlander van de Oranjebaai en de omstreken van Kaap Hoorn woont van alle ons bekende menschenrassen, het dichtst bij de zuidpool, al is hij daarvan nog door eene wijde zee gescheiden. Hij behoort tot den stam der Tekinika, volgens Fitz-Roy, of der Yaghane, volgens de tegenwoordige engelsche zendelingen. Al wat de eerste reizigers, die hen voor ruim anderhalve eeuw bezochten, van de inlanders verhalen, is nog volkomen waar. Alleen zijn die berichten onvolledig, en verdiepen de schrijvers zich vaak in gissingen, verklaringen en theorieën, waarvan de onhoudbaarheid thans algemeen erkend wordt.

De Vuurlander van Kaap Hoorn heeft niet, als de bewoner der noordelijke streken, weten gebruik te maken van hetgeen zijn land hem kon aanbieden om zijn leven te veraangenamen. Hij heeft noch kleeding, noch huis, noch voorraad. De robbehuid of de mantel van aan elkaar gehechte kleine ottervellen, die hij over de schouders werpt om zich eenigermate tegen de kou te dekken, kan kwalijk den naam van kleedingstuk dragen. De loofhut, die hij binnen een paar uren aan den oever opricht, om daarin naast het vuur neergehurkt, te overnachten, heeft niets gemeens met een huis, hoe eenvoudig ook. Hij leeft weken lang van het vleesch van walvisschen of robben, maar denkt er niet aan om het te bewaren of er een voorraad van te verzamelen. Daar deze levenswijze dubbel vreemd schijnt in een koud land, waar de gemiddelde temperatuur niet hooger is dan 5° (7° 17 in den zomeren 3° 56 in den winter), is eene nadere toelichting niet overbodig.

Kleeding, in den gewonen zin van dat woord, kent, zoo als ik zeide, de Vuurlander niet. De vrouwen alleen dragen iets,Loading...
Download
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.
Popular ebooks
Kaplan MCAT General Chemistry Review: Created for MCAT 2015 (Kaplan Test Prep) by Kaplan(3218)
Navigation and Map Reading by K Andrew(1928)
Kaplan MCAT General Chemistry Review by Kaplan(1641)
McGraw-Hill's SAT 2014 Edition (Mcgraw Hill's Sat) by Black Christopher & Anestis Mark(1610)
Scythe by Neal Shusterman(1378)
Cracking the GRE Premium Edition with 6 Practice Tests, 2015 (Graduate School Test Preparation) by Princeton Review(1308)
Kaplan MCAT Organic Chemistry Review: Created for MCAT 2015 (Kaplan Test Prep) by Kaplan(1258)
Get into Any College by Tanabe Gen Tanabe Kelly(755)
The Black Swan by Nassim Nicholas Taleb(748)
Kick Ass in College: Highest Rated "How to Study in College" Book | 77 Ninja Study Skills Tips and Career Strategies | Motivational for College Students: A Guerrilla Guide to College Success by Fox Gunnar(731)
5 Steps to a 5 AP U.S. History, 2010-2011 Edition (5 Steps to a 5 on the Advanced Placement Examinations Series) by Armstrong Stephen(635)
The Compound Effect by Darren Hardy(602)
Kaplan MCAT Behavioral Sciences Review: Created for MCAT 2015 (Kaplan Test Prep) by Kaplan(563)
Ken Follett - World without end by Ken Follett(521)
The Lover by Duras Marguerite(519)
Graduate Admissions Essays, Fourth Edition: Write Your Way into the Graduate School of Your Choice (Graduate Admissions Essays: Write Your Way Into the) by Asher Donald(440)
On Writing A Memoir of the Craft by Stephen King(440)
Ansichten Eines Clowns by Heinrich Boll & Heinrich Böll(426)
500 Must-Know AP Microeconomics/Macroeconomics Questions(400)
Practical Guide To Principal Component Methods in R (Multivariate Analysis Book 2) by Alboukadel Kassambara(377)